[cuteslider id="1"]

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wyceny zadzwoń +48 667 066 166 lub pisz biuro@awers-reklama.pl

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub Rodo):

Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: Administrator) jest:
Awers Marek Faliński, ul. dzikiej Róży 19, 44-200 Rybnik NIP 642-248-47-27, biuro@awers-reklama.pl, tel. 667066166

2. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa (np. drogą telefoniczną, mailową, ustną) oraz z ogólnie dostępnych źródeł (internet).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzamy Państwa dane osobowe min. do wykonania zawartej z Państwem umowy, odpowiedzi na zapytania ofertowe, realizacji zamówień, transakcji, rozwiązywania technicznych problemów związanych z działaniem naszych produktów, przesyłania informacji marketingowych, handlowych, informacyjnych oraz finansowych, windykacyjnych czy też do celów archiwizacji.

4. Awers Marek Faliński nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie lub dane podmioty wspierają współpracę między Państwem a firmą Awers Marek Faliński. Dane przekazywane są również do celów księgowych zewnętrznej firmie księgowej lub w celach windykacyjnych z którymi współpracuje Awers Marek Faliński. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Awers Marek Faliński przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt.3.

6. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

7. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą i tym samym świadczyć dla Ciebie usługi:
• Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon w celu prawidłowej realizacji Twojego zapytanie ofertowego oraz zamówienia (prawidłowej obsługi i dostarczenia zakupionego towaru);
• Dane firmowe, niezbędne do wystawienia faktur VAT za zakupiony towar;

8. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane te dane osobowe, nie będziemy mogli odpowiedzieć na zapytania ofertowe oraz zawrzeć z Tobą umowy i w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@awers-reklama.pl

Informujemy również, że:
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

TOP